కనబడుటలేదు ఈ ఫోటో వున్నా వ్యక్తి కల్వకుర్తి మండలం వంగూర్ గ్రామానికి చెందిన నివాసి

Related posts

Leave a Comment